23:05:2018 r: Młodzież i kultura w UE

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru kulturowego Unii Europejskiej.

 Celem tych nowych inicjatyw jest poprawa mobilności edukacyjnej i możliwości kształcenia w UE, wsparcie młodych ludzi (zwłaszcza przez zachęcanie ich do udziału w życiu demokratycznym i obywatelskim) oraz wykorzystanie potencjału kultury do osiągnięcia postępu społecznego i gospodarczego w Europie.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za miejsca pracy, wzrost, inwestycje i konkurencyjność, JyrkiKatainen, stwierdził: – Podejmujemy kolejne kroki w celu wzmocnienia strategii politycznych na rzecz młodzieży, kultury i edukacji w UE. Po zeszłorocznym spotkaniu przywódców w dziedzinie edukacji i kultury, które odbyło się w ramach Szczytu Społecznego w Göteborgu, oraz w następstwie grudniowego posiedzeniaRady EuropejskiejWyszukaj ten link w innym języku Komisja szybko przygotowała pierwszy zestaw inicjatyw dotyczących kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie, umiejętności cyfrowych, a także propagowania wspólnych wartości i edukacji włączającej. Druga część inicjatyw, którą przedstawiamy teraz, idzie jeszcze o krok dalej. Skupiamy się na mobilności edukacyjnej, młodzieży, wczesnej edukacji, nauce języków obcych i kulturze. Są to ważne elementy przyszłości Europy.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu, Tibor Navracsics powiedział: – Edukacja, kultura i polityka na rzecz młodzieży odgrywają główną rolę w budowaniu odpornej, konkurencyjnej i spójnej Europy przyszłości. Wraz z pierwszym pakietem przyjętym w styczniu, wnioski ustawodawcze pokazują, że Komisja ciężko pracuje, aby wraz z państwami członkowskimi osiągnąć postawione sobie ambitne cele. Proponowane działania pomogą utorować drogę do europejskiego obszaru edukacji, a jednocześnie wzmocnią tożsamość europejską i oddadzą głos obywatelom, zwłaszcza młodzieży.

Jeśli zależy nam, aby młodzież realizowała swój potencjał, konieczne jest poświęcenie większej uwagi na szczeblu UE sprawom edukacji, szkoleń, młodzieży i kultury. Inwestowanie w umiejętności, kompetencje i wiedzę jest siłą napędową innowacji, konkurencyjności i odporności. Przedstawione dziś inicjatywy otworzą przed młodymi ludźmi z różnych środowisk lepsze perspektywy i pomogą im odgrywać aktywniejszą rolę w społeczeństwie.

Komisja przedstawia dziś pakiet obejmujący:

  • ogólny komunikat zatytułowany „Budowa silniejszej Europy: rola polityki dotyczącej młodzieży, edukacji i kultury”, który omawia realizację przez Komisję programu z GöteborgaWyszukaj ten link w innym języku i mandatu Rady;
  • strategię na rzecz młodzieży na lata 2019–2027, która ma wzmocnić pozycję młodzieży w Europie i zachęcać ją do zabierania głosu w kształtowaniu polityki UE – Komisja przykłada wagę do inwestycji w młodych ludzi i ich przyszłość;
  • wnioski dotyczące zaleceń Rady: w sprawie wysokiej jakości systemów wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, które to systemy mają pomagać w odnoszeniu sukcesów na późniejszym etapie życia; w sprawie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów oraz okresów nauki za granicą w celu ułatwienia mobilności edukacyjnej w Europie; oraz w sprawie poprawy nauczania i uczenia się języków, aby coraz więcej młodych ludzi biegle posługiwało się językami obcymi;
  • nowy program na rzecz kultury, który będzie służył budowaniu świadomości na temat wspólnego i zróżnicowanego dziedzictwa Europy. Celem tego programu jest wykorzystanie pełnego potencjału kultury w budowaniu coraz bardziej zintegrowanej i sprawiedliwej Unii, która wspiera innowacyjność, kreatywność, zrównoważone miejsca pracy i wzrost gospodarczy, jak również w budowaniu relacji z krajami spoza UE.

W ramach zapowiedzianych inicjatyw trwają również prace nad innymi aspektami utworzenia do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji. W ogólnym komunikacie pt. „Budowa silniejszej Europy” przedstawiono plany wprowadzenia europejskiej legitymacji studenckiej, która ma przyczynić się do wzrostu mobilności edukacyjnej poprzez ograniczenie obciążeń administracyjnych i kosztów dla studentów oraz placówek edukacyjnych. Komisja planuje wprowadzić legitymację do 2021 r. Ma to być konkretny symbol tożsamości europejskich studentów.

W komunikacie zwraca się ponadto uwagę na dotychczasową współpracę z państwami członkowskimi i sektorem edukacji w realizacji inicjatywy europejskie szkoły wyższe. Inicjatywa ta obejmuje oddolne sieci współpracy między szkołami wyższymi i ma promować współpracę transgraniczną poprzez długoterminowe strategie instytucjonalne. Sieci te będą propagować innowacyjność i doskonałość, pracować nad poprawą mobilności studentów i nauczycieli oraz wspierać naukę języków. W ten sposób europejskie szkolnictwo wyższe ma również stać się bardziej konkurencyjne. Komisja zamierza rozpocząć programy pilotażowe w 2019 i 2020 r. w ramach programu Erasmus+, a pełne wdrożenie inicjatywy przewidziano na 2021 r.

Opracowane zostaną również inne działania mające na celu wspieranie opartego na uczeniu się przez całe życie i stymulowanego innowacjami podejścia do kształcenia i szkolenia. Komisja zaproponuje na przykład wspieranie tworzenia centrów doskonałości kształcenia i szkolenia zawodowego, które będą promować aktywną rolę kształcenia i szkolenia zawodowego w lokalnym i regionalnym rozwoju gospodarczym.

Dzisiaj opublikowano również wstępne wyniki badania Eurobarometr na temat kluczowych inicjatyw przyczyniających się do budowy europejskiego obszaru edukacji. Wynika z niego, że ponad 90 proc. respondentów we wszystkich krajach uważa, że korzystne byłoby umożliwienie studentom współpracy z partnerami zagranicznymi nad innowacyjnymi projektami, w ramach sieci europejskich szkół wyższych. 84 proc. ankietowanych młodych ludzi chciałoby poprawić znajomość języka obcego, którego naukę już rozpoczęli, a 77 proc. chce uczyć się nowego języka.

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir