2009-04-24: Europa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym Romów

 


W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz krajowych, Unii, innych organizacji międzynarodowych oraz organizacji społecznych. Jego celem jest stymulowanie współpracy i wymiana doświadczeń związanych z udanymi działaniami politycznymi dotyczącymi integracji Romów. Komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans Vladimír Špidla ostrzega: “obecny kryzys gospodarczy zwiększa ryzyko zupełnego wykluczenia Romów – grupy znajdującej się często na marginesie społeczeństwa.” “Potrzebujemy konstruktywnej polityki, która będzie szansą dla Romów, a nie polityki represyjnej prowadzącej do jeszcze większej biedy i wykluczenia społecznego. Polityka powinna być wyraźnie skierowana na problem Romów, a jej celem powinno być umożliwienie im dostępu do powszechnej edukacji i szerokiego rynku pracy oraz zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych. Co więcej, skuteczne działania polityczne powinny wykraczać poza granice poszczególnych państw.”

Na dzisiejszym spotkaniu, które jest współorganizowane przez komisarza Špidlę oraz czeskiego ministra praw człowieka i mniejszości narodowych Michaela Kocába, uczestnicy omówią postęp w walce z wykluczeniem społecznym Romów od momentu pierwszego Europejskiego Szczytu Romów, który odbył się w Brukseli we wrześniu 2008 r. (zob. IP/08/1326). Jest ono odpowiedzią na wezwanie Rady ds. Ogólnych z grudnia 2008 r., aby zorganizować wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz stymulować współpracę wszystkich stron poprzez zintegrowaną platformę europejską.
Spotkanie to ma na celu ustale
nie zestawu podstawowych zasad, potrzebnych do tego, aby efektywnie zająć się kwestią integracji Romów. Ponadto Komisja Europejska przedstawi plany wykorzystania instrumentów dostępnych na poziomie UE i działań związanych z polityką na lata 2009 i 2010 w celu uwzględnienia potrzeb Romów. Przedstawi ona również sprawozdanie na temat wdrożenia nowego projektu pilotażowego, na który przeznaczono kwotę 5 mln euro i który został włączony przez Parlament Europejski do budżetu na rok 2009. Komisja przedstawi bardziej szczegółowe sprawozdanie na temat uzyskanych postępów na początku 2010 r., przed datą rozpoczęcia następnego szczytu Romów, który odbędzie się w Hiszpanii w kwietniu 2010 r.
Sytuacja kilku milionów Romów w UE oraz w krajach sąsiedzkich jest naznaczona
dyskryminacją i daleko sięgającym wykluczeniem z reszty społeczeństwa, dysproporcjonalnymi stopami biedy i bezrobocia, złym stanem zdrowia oraz niższą średnią długością życia. Ponadto Romowie są często ofiarami dyskryminacji i przemocy na tle rasistowskim.

Informacje ogólne

Unia Europejska dysponuje szeroką gamą instrumentów do walki z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym Romów. Dyrektywa 2000/43/WE zakazuje dyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne w odniesieniu do zatrudnienia, edukacji, ochrony społecznej (w tym opieki zdrowotnej) oraz dostępu do towarów i usług. Fundusze strukturalne UE oraz programy wspólnotowe zapewniają wsparcie finansowe dla projektów i polityki, a mechanizmy współpracy politycznej na poziomie UE i poziomie krajowym dotyczące integracji społecznej, zatrudnienia, edukacji i zdrowia mogą być wykorzystane do walki z wykluczeniem Romów poprzez kombinację analiz grupy docelowej, konkretnych działań oraz włączenia tego zagadnienia do głównego nurtu polityki.

Zobacz również dokument MEMO/09/193
Dodatkowe informacje:
Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona Romom
http://ec.europa.eu/roma
Komunikat prasowy Rady ds. Ogólnych z dnia 8 grudnia 2008 r. poświęcony zagadnieniu integracji Romów
http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=1586&langId=en

Wniosek wspólnych zasad podstawowych
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=89&newsId=491&furtherNews=yes

 

IP/09/635
Bruksela, 24 kwietnia 2009 r.

Europa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym Romów

Dzisiaj w Pradze odbędzie się pierwsze spotkanie nowej platformy europejskiej na rzecz integracji Romów. Ma ona służyć poprawie koordynacji działań krajowych w zakresie walki z wykluczeniem społecznym tej największej mniejszości etnicznej w Europie.

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir