2009-07-16: KE zatwierdza plany pomocy państwa dla dwóch polskich projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym

Na mocy postanowień dotyczących pomocy państwa zawartych w Traktacie WE Komisja Europejska zatwierdziła dwa programy wsparcia zgłoszone przez Polskę dla sektora energetyki. Pierwszy ma na celu modernizację sieci dystrybucji energii elektrycznej poprzez zmniejszenie strat energii, a drugi zmierza do rozszerzenia sieci dystrybucji i sieci przesyłowych poprzez włączenie do nich odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami pomocy będą operatorzy sieci, którzy zapewniają konkurentom nieograniczony dostęp do swoich sieci. Zatwierdzone środki są zgodne z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, który zezwala na przeznaczanie pomocy na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych, ponieważ pozytywne skutki tych środków dla środowiska bezsprzecznie przeważają nad ewentualnymi zakłóceniami konkurencji. Projekt jest finansowany przy udziale Europejskiego Funduszu Strukturalnego, a całkowita pomoc wyniesie do 170 mln EUR.
Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, oświadczyła: „Komisja popiera inwestycje w infrastrukturę energetyczną, które faworyzują oszczędność energii i większy dostęp do rynku energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zaproponowane przez Polskę środki przyczyniają się do wzmocnienia polityki UE w zakresie zmian klimatu i polityki energetycznej, nie naruszając nadmiernie konkurencji. Przepisy prawne mające zastosowanie do rynku energii elektrycznej w Polsce są gwarancją, że na programach pomocy skorzystają przede wszystkim konsumenci.”

W dniu 3 lutego 2009 r. władze polskie zgłosiły chęć wsparcia dwóch projektów inwestycyjnych. Pierwszy projekt przewiduje wybudowanie sieci energii elektrycznej, które stworzą możliwość połączenia kilku obszarów umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych z istniejącymi sieciami dystrybucji i sieciami przesyłowymi. Druga inwestycja byłaby przeznaczona na modernizację i wymianę sieci dystrybucji energii elektrycznej w celu zredukowania strat energii, które w Polsce pochłaniają prawie 10% produkcji energii brutto.

Zaproponowana pomoc państwa opiera się na dotacjach bezpośrednich na rzecz operatorów sieci energetycznych. Przeprowadzone przez Komisję postępowanie wyjaśniające wykazało, że pomoc jest zgodna z art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu WE, ponieważ jej celem jest wyraźnie zmniejszenie zużycia energii, a jej zaproponowany kształt umożliwia osiągnięcie celu w zgodzie ze wspólnym interesem UE. Poza tym środek ten jest proporcjonalny i ograniczony do niezbędnego minimum, a także zachęca operatorów do przeprowadzania inwestycji umożliwiających oszczędność energii. Wprowadzenie systemu pomocy spowoduje jedynie niewielkie zakłócenia konkurencji, ponieważ zaplanowane dotacje przyczyniają się jedynie do modernizacji istniejących sieci, nie będą zatem powstrzymywać operatorów przed dokonywaniem własnych inwestycji w nowe sieci dystrybucji energii elektrycznej.

W przypadkach, w których wystąpi naruszenie konkurencji, np. na rynkach, na których działają przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją, wytwarzaniem lub sprzedażą energii elektrycznej, sposób obliczania pomocy powinien zagwarantować, aby zakłócenia konkurencji były jak najmniejsze.

Wysokość pomocy obliczania jest w oparciu o metodę zapewniającą finansowanie ze środków pomocy jedynie tych kosztów inwestycji, których nie pokryją dochody generowane w wyniku działania zmodernizowanej sieci. Takie podejście pozwala na utrzymanie taryf za dystrybucję i zysków operatora na takim samym poziomie, jak przed inwestycją. W związku z tym pomoc zrównoważy koszty inwestycji w przyjazne środowisku technologie i umożliwi operatorom dalsze świadczenie usług dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej po przystępnych cenach dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie UE w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej operatorzy sieci dystrybucji i sieci przesyłowych w Polsce są zobowiązani do zapewnienia wszystkim przedsiębiorstwom posiadającym zezwolenie na wytwarzanie i dostawy energii elektrycznej w Polsce niedyskryminacyjnego dostępu do tych sieci. Operatorzy będący częścią przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo muszą być niezależni przynajmniej pod względem formy prawnej, organizacji i podejmowania decyzji od innych rodzajów działalności niezwiązanych z przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Ceny dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej są taryfami stałymi w pełni regulowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki, który co roku dokonuje ich dostosowania.

Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona w rejestrze pomocy państwa umieszczonym na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod numerem sprawy N 55/2009, N 56/2009, po wyjaśnieniu wszelkich kwestii związanych z zapewnieniem poufności. Wykaz nowych decyzji dotyczących pomocy państwa opublikowanych w Internecie i w Dzienniku Urzędowym zamieszczany jest w cotygodniowym biuletynie internetowym dotyczących pomocy państwa (State Aid Weekly e-News).
 

Źródło: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir