Unia Europejska

2009-03-06: Sukces unijnej reformy sektora cukru

Przewidziany na lata 2006-2009 program restrukturyzacji europejskiego przemysłu cukrowniczego spowodował zrzeczenie się 5,8 mln ton kwot na cukier, co bliskie jest pierwotnemu celowi 6 mln ton. Pod koniec tego czteroletniego procesu, kluczowy element reformy sektora cukru z 2006 roku, czyli kwoty na cukier i izoglukozę, obniżono do 14 mln ton (z których 13,3 mln ton przypada na cukier). Unijna produkcja cukru skoncentrowana jest obecnie w 18 państwach członkowskich (w przeciwieństwie do 23 przed reformą), które posiadają korzystne warunki agronomiczne, a prawie 70 proc. produkcji odbywa się w 7 państwach członkowskich, które odnotowują najwyższe plony cukru. Krajowe ceny wykazują tendencję spadkową, co zgodne jest z celem reformy dotyczącym osiągnięcia równowagi i konkurencyjności sektora cukru w UE.

2009-03-05: Nowa platforma internetowa przedstawiająca rezultaty projektów finansowanych przez UE

Komisja Europejska przedstawiła nowe narzędzie internetowe pozwalające na łatwy dostęp do rezultatów i szczegółów projektów finansowanych przez UE w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży i obywatelstwa. EVE (Espace Virtuel d'Échange – wirtualna przestrzeń wymiany informacji) została oficjalnie uruchomiona przez komisarza europejskiego Jána Figel'a 2 marca na konferencji i wystawie poświęconej kreatywnym i innowacyjnym projektom finansowanym przez UE.

2009-03-05: Najnowszy raport nt. handlu internetowego w UE

Jak wynika z najnowszego raportu na temat przeszkód dla handlu elektronicznego (Barriers to E-commerce), przedstawionego dziś przez unijną komisarz ds. konsumentów Meglenę Kunewę, handel internetowy staje się coraz popularniejszy w Unii Europejskiej, ale jego rozwój ograniczają bariery dla handlu transgranicznego. Raport przedstawia szczegółową analizę aktualnych tendencji w handlu elektronicznym w UE, m.in. w podziale na poszczególne kraje, najczęściej kupowane produkty oraz przeszkody dla konsumentów i działalności gospodarczej w Internecie.

2009-03-02: Konferencja otwierająca Europe Direct Olecko

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystej konferencji otwierającej Europe Direct Olecko, która odbędzie się w dniu 6 marca 2009 r., w godz. 1100 – 1500, w sali kinowej Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate”, przy Placu Wolności 22 w Olecku.

2009-03-02: Jak najlepiej wykorzystać finansowanie europejskie – UE wspiera setki innowacyjnych i kreatywnych projektów

W dniach 2-3 marca Komisja Europejska organizuje dużą konferencję służącą zademonstrowaniu, w jaki sposób finansowanie projektów transgranicznych przez UE służy kreatywności i innowacjom oraz jak upowszechniać doświadczenia i wyniki tych projektów z korzyścią dla wszystkich. Komisja przedstawi również nową platformę internetową pod nazwą EVE („Espace Virtuel d’Echange”), poświęconą wynikom i szczegółowym informacjom o finansowanych przez UE projektach w zakresie edukacji i kultury oraz w dziedzinach pokrewnych. Stanowi to istotny wkład Komisji w Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.

2009-02-26: Zaproszenie na briefing prasowy wiceprzewodniczacego KE, Komisarza J.Barrot – 2 marca

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie zaprasza na briefing prasowy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Komisarzem Jacques'em Barrot, odpowiedzialnym za sprawy sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

2009-02-25: KE rozmawia z pracodawcami i związkami zawodowymi o możliwościach opanowania kryzysu gospodarczego i zachowania miejsca pracy

Komisja Europejska, kontynuując działania zmierzające do wdrożenia europejskiego planu naprawy gospodarczej, zorganizowała dziś specjalne spotkanie z przedstawicielami związków zawodowych i pracodawców na poziomie UE. Spotkanie to pokazało, że istnieje powszechne porozumienie co do tego, iż rynek wewnętrzny i plan naprawy to właściwe punkty wyjścia, aby poradzić sobie z kryzysem i zachować miejsca pracy w Europie, a także, iż potrzebne są dalsze działania na poziomie UE.

2009-02-24: KE zwiększa elastyczność funduszy strukturalnych w odpowiedzi na kryzys finansowy

W odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy Danuta Hübner, komisarz UE ds. polityki regionalnej, ogłosiła pakiet decyzji Komisji Europejskiej, którego celem jest zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych. Zmiany obejmą wydłużenie terminu, w którym kraje UE muszą wykorzystać fundusze przyznane im na lata 2000-2006 oraz zagwarantują, że każde otrzymane euro zostanie dobrze wykorzystane.

2009-02-23: Zapobieganie klęskom żywiołowym oraz zmniejszanie ryzyka z nimi związanego celem Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przyjęła dziś dwa komunikaty dotyczące katastrof: w sprawie wspólnotowego podejścia do ograniczania w UE skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka oraz w sprawie strategii UE na rzecz zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi w krajach rozwijających się. Komunikaty, przyjęte jako pakiet, stanowią pierwszą próbę obrania bardziej strategicznego podejścia – zwłaszcza w świetle wciąż zwiększającego się ryzyka związanego ze zmianami klimatu. Proponowane na szczeblu Wspólnoty działania skupiają się na takich dziedzinach jak rozwój wiedzy, łączenie podmiotów w sieci współpracy, łączenie polityk oraz zwiększanie skuteczności istniejących wspólnotowych instrumentów zapobiegania klęskom żywiołowym, w których to dziedzinach wspólne podejście jest bardziej skuteczne niż środki podejmowane przez pojedyncze kraje.

2009-02-20: Dzień Wiosny w Europie

25 marca br. rozpocznie się 7 edycja Spring Day fo Europe. To doroczna akcja otwarta dla wszystkich szkół w Europie, organizowana przez European Schoolnet, konsorcjum 31 europejskich ministerstw edukacji. W jej ramach zachęcamy nauczycieli, aby podczas zajęć z uczniami zaprosili ich do dyskusji, wymiany poglądów i refleksji na tematy związane z integracją europejską.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir