Unia Europejska

2017-06-29: Komisja otwiera debatę na temat przyszłości finansów UE

Budżet UE na miarę przyszłości: Komisja otwiera debatę na temat przyszłości finansów UE Europejczycy oczekują od Unii więcej działań. Dzisiaj UE robi więcej, niż kiedykolwiek, aby chronić, wzmacniać i bronić swoich obywateli, w związku z czym jej zasoby finansowe są wykorzystane aż do samego końca. Ponieważ Europa podejmuje decyzje co do swojej przyszłości, UE potrzebuje […]

2017-06-29: Unia bezpieczeństwa: Komisja wprowadza interoperacyjność systemów informacyjnych

Komisja wywiązała się dziś z zobowiązania wprowadzenia interoperacyjności i zlikwidowania istniejących niedociągnięć w unijnych systemach informacyjnych do celów zarządzania granicami i zapewnienia bezpieczeństwa, podjętego przez Komisję w siódmym sprawozdaniu dotyczącym unii bezpieczeństwa z dnia 16 maja i zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 22-23 czerwca. W pierwszej kolejności Komisja proponuje wzmocnić mandat unijnej agencji ds. zarządzania operacyjnego wieloskalowymi […]

2017-06-29: Działania ukierunkowane na zapobieganie radykalizacji postaw i zagrożeniom cybernetycznym

Unia bezpieczeństwa: Komisja przyspiesza działania ukierunkowane na zapobieganie radykalizacji postaw i zagrożeniom cybernetycznym Komisja Europejska przedstawiła dziś 8. sprawozdanie z postępu prac nad stworzeniem rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa i wezwała do przyspieszenia toczących się prac, aby zwiększyć bezpieczeństwo obywateli UE. Jak określono w konkluzjach Rady Europejskiej z dn. 22–23 czerwca, niedawne ataki po raz kolejny wskazały […]

2017-06-29: Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: nowy plan działania,pytania i odpowiedzi

I. Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe: Komisja przedstawia nowy plan działania Komisja przyjęła dziś nowy plan działania mający na celu zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, która stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia – rocznie z jej powodu umiera bowiem 25 tys. osób. Z kolei spowodowane przez nią straty ekonomiczne sięgają 1,5 mld euro rocznie w całej […]

2017-06-29: Komisja Europejska wprowadza nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

Komisja wprowadza nowy ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny Dzięki planom Komisji dotyczącym stworzenia nowej klasy produktów zabezpieczenia emerytalnego europejscy konsumenci będą wkrótce korzystać z szerszego wyboru możliwości oszczędzania na swoje emerytury. Dzisiejszy wniosek zapewni dostawcom produktów emerytalnych narzędzia do oferowania prostego i nowatorskiego ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP). Ten nowy rodzaj dobrowolnej emerytury indywidualnej ma dać […]

2017-06-26: Zaostrzenie przepisów w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu

W życie wchodzą zaostrzone unijne przepisy w sprawie prania pieniędzy, unikania opodatkowania i finansowania terroryzmu Walka z unikaniem opodatkowania, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu jest jednym z priorytetów Komisji Junckera. Dzisiaj w życie wchodzi czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Obejmuje ona zaostrzenie obecnych przepisów, a jej celem jest zwiększenie skuteczności walki z praniem […]

2017-06-26: Nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych. W dniu dzisiejszym wejdą w życie w całej Unii Europejskiej zaproponowane przez Komisję w 2012 r. i przyjęte przez ustawodawców UE w 2015 r. nowe przepisy dotyczące transgranicznych postępowań upadłościowych. Nowe przepisy mają ułatwić dochodzenie wierzytelności w transgranicznych postępowaniach upadłościowych. Ułatwią one przedsiębiorcom restrukturyzację, a […]

2017-06-20: Nowe narzędzie do tworzenia profilu umiejętności pomoże obywatelom państw trzecich wejść na rynek pracy

Z okazji ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Uchodźcy Komisja Europejska uruchomiła dziś unijne narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich (ang. „EU Skills Profile Tool for Third-Country Nationals”). Jest to działający w trybie online i offline edytor tekstu, który umożliwi obywatelom państw trzecich zaprezentowanie swoich umiejętności, kwalifikacji i doświadczeń w sposób dobrze zrozumiały dla […]

2017-06-20: Innowacje w UE: jest pewna poprawa, ale niezbędne bardziej równomierne postępy

Unijna innowacyjność nadal rosła w zeszłym roku, pomimo dość nierównomiernych postępów w całej Europie. Jest to jeden z głównych wniosków opublikowanej dziś przez Komisję Europejską najnowszej tablicy wyników innowacji. Ogólnie rzecz biorąc 15 państw osiągnęło lepsze wyniki w zakresie innowacyjności, ale występują duże różnice między państwami członkowskimi. Szwecja pozostaje liderem innowacji, a innowacyjność najszybciej rozwija […]

2017-06-20: Fundusz powierniczy UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii

Fundusz powierniczy UE w odpowiedzi na kryzys w Syrii: nowy pakiet pomocy stanowiący wsparcie uchodźców z Syrii i społeczności przyjmujących przekroczył próg 1 mld euro W ramach regionalnego funduszu powierniczego Unii Europejskiej w odpowiedzi na kryzys w Syrii przyjęto dzisiaj nowe projekty na łączną kwotę 275 mln euro. Projekty te będą wspierać uchodźców i przeciążone […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir