Unia Europejska

10-01-2018: Szybsze i bezpieczniejsze połączenia drogowe w Polsce dzięki inwestycjom UE

W budowę odcinka drogi ekspresowej S6 pomiędzy Kiełpinem, Koszalinem i Sianowem na Pomorzu zainwestowano 232 mln euro z funduszy polityki spójności UE. Cała droga, część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), zapewni połączenie między Gdańskiem a Szczecinem i Niemcami. Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Finansowana przez UE droga ekspresowa w istotny sposób pobudzi wzrost gospodarczy, turystykę i handel w regionie, a jednocześnie przyniesie odczuwalną poprawę jakości […]

01-01-2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. W ciągu roku w całej Europie zorganizowanych zostanie szereg inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie będą miały na celu przybliżenie […]

01-01-2018: Prezydencja bułgarska w Radzie UE: 1 stycznia – 30 czerwca 2018

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w 3-krajowych grupach. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa 3 państw wyznacza długofalowe cele […]

20-12-2017: Praworządność: Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce

Przez blisko dwa lata Komisja wielokrotnie podejmowała starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w kontekście ram na rzecz praworządności. Dzisiaj jednak stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce. Komisja proponuje zatem Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (zob. załącznik II). Komisja Europejska […]

20-12-2017: Wzajemność wizowa: polityczne i dyplomatyczne działania przynoszą rezultaty

Komisja Europejska przedstawia sprawozdanie na temat postępów poczynionych w kierunku osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Ocenia w nim rozwój sytuacji w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy oraz skuteczność mechanizmu wzajemności. Liczba przypadków braku wzajemności została znacznie zmniejszona w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. W ostatnim czasie osiągnięto pełną wzajemność wizową z […]

20-12-2017: UE wdraża nowe zasady ochrony handlu

W życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące ochrony handlu, stanowiące integralną część programu przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera „Europa, która chroni”. Zmienią one sposób, w jaki UE radzi sobie z przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów, w których występują spowodowane ingerencją państwa znaczące zakłócenia rynku. Komisja opublikowała również swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące takich […]

20-12-2017: Integracja uchodźców: Komisja łączy siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi

Komisja Europejska podpisze z partnerami społecznymi i gospodarczymi UE[1] porozumienie o „Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”, ustanawiające podstawowe zasady i zobowiązania, aby wesprzeć i wzmocnić szanse mieszkających legalnie w UE uchodźców i migrantów na integrację na europejskim rynku pracy. Przed rozpoczęciem uroczystości podpisania porozumienia komisarz Dimitris Avramopoulos powiedział: Wczesna integracja na rynku pracy ma zasadnicze […]

20-12-2017: Liberalizacja przepisów wizowych

Komisja przedstawia sprawozdanie na temat spełniania wymaganych kryteriów przez kraje Bałkanów Zachodnich i kraje Partnerstwa Wschodniego Komisja przedstawiła dzisiaj sprawozdanie dotyczące ciągłości w spełnianiu kryteriów związanych z liberalizacją reżimu wizowego przez kraje Bałkanów Zachodnich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii) oraz kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawii, Gruzji i Ukrainy). Ze sprawozdania […]

20-12-2017: Unia rynków kapitałowych: wzmocnienie firm inwestycyjnych dzięki bardziej proporcjonalnym i uwzględniającym ryzyko przepisom

Dzięki nowelizacji przepisów dotyczących firm inwestycyjnych europejskie rynki kapitałowe będą bardziej skuteczne i lepiej nadzorowane. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący dwutorowej reformy mającej na celu ułatwienie działalności mniejszym firmom inwestycyjnym oraz objęcie dużych firm o znaczeniu systemowym takimi samymi zasadami, jakie obowiązują banki europejskie. Firmy inwestycyjne oraz świadczone przez nie usługi mają kluczowe znaczenie […]

20-12-2017: Brexit: wytyczne do kolejnego etapu negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50

Brexit: Komisja Europejska przedstawia projekt wytycznych negocjacyjnych na potrzeby kolejnego etapu negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50 Na podstawie wytycznych (art. 50) przyjętych przez Radę Europejską w dniu 15 grudnia Komisja Europejska przesłała dziś Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W projekcie wytycznych negocjacyjnych, […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir