Unia Europejska

15-12-2017: Dotacje EFRR z Interreg Europa Środkowa – spotkanie last minute 10.01.2018

Uprzejmie przypominamy, że 25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa Środkowa. 10 stycznia zapraszamy na spotkanie, w celu wyjaśnienia kwestii związanych z udziałem w projektach. W Warszawie do Państwa dyspozycji będą: – kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu, – pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa Środkowa), specjalizujący się w programach i projektach […]

13-12-2017: Już 278 mld euro inwestycji w gospodarkę realną Europy z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

W opublikowanym sprawozdaniu przedstawiono, co udało się osiągnąć przy pomocy pięciu funduszy UE od początku okresu programowania do chwili obecnej, kiedy realizacja programów na lata 2014–2020 odbywa się już w pełnym tempie. Do października 2017 r. prawie połowa budżetu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020 była przeznaczana na konkretne projekty. Do końca 2016 r. wsparcie […]

13-12-2017: Jeszcze prostsze zasady unijnej polityki rolnej

Dzięki zmianom, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r., wspólna polityka rolna (WPR) stanie się jeszcze prostsza i jeszcze nowocześniejsza. Istotne usprawnienia w przepisach dotyczących unijnego rolnictwa, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., będą skutkiem przyjętej przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Parlament Europejski części tzw. rozporządzenia zbiorczego odnoszącej się do rolnictwa […]

13-12-2017: Komisja zatwierdziła polski program wspierania energii ze źródeł odnawialnych o wartości 40 mld PLN

Na mocy przepisów UE w dziedzinie pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła polski program dotyczący energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszyła opłatę przeznaczoną na finansowanie programu ponoszoną przez energochłonnych odbiorców. Decyzja ta przyczyni się do poczynienia dalszych postępów w osiąganiu unijnych celów w zakresie energii i klimatu oraz zagwarantuje utrzymanie globalnej konkurencyjności energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej […]

12-12-2017: Zielone światło dla EFIS 2.0

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia mającego na celu przedłużenie okresu obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ten jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy. To ostatni etap procedury, który miał miejsce po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady, co nastąpiło w dniu […]

08-12-2017: Brexit: art. 50 w sprawie osiągnięcia wystarczających postępów

Komisja Europejska zaleciła dzisiaj Radzie Europejskiej (art. 50), aby ta uznała, że pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów. Decyzja leży teraz w rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia w dniu 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy poczyniono wystarczające postępy, co umożliwiłoby przejście do drugiego etapu negocjacji. […]

07-12-2017: KE zamyka postępowanie ws. gier hazardowych

Zgodnie ze swym zobowiązaniem, aby przyjąć bardziej strategiczne podejście do egzekwowania prawa UE, Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zamknięciu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i rozpatrywania skarg dotyczących gier hazardowych. Od samego początku Komisja pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera kładzie nacisk na zdecydowane wdrażanie priorytetów politycznych. Strategię tę odzwierciedla również podejście Komisji do postępowań […]

07-12-2017: Relokacja: KE pozywa Republikę Czeską, Węgry i Polskę do Trybunału Sprawiedliwości

Komisja Europejska postanowiła skierować do Trybunału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce w związku z nieprzestrzeganiem przez te kraje zobowiązań prawnych w zakresie relokacji. W dniu 15 czerwca 2017 r. Komisja wszczęła przeciwko Republice Czeskiej, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane […]

07-12-2017: Polityka migracyjna: KE przedstawia perspektywy

W związku z debatą przywódców UE na temat migracji, która odbędzie się 14 grudnia, KE proponuje dziś polityczny plan działania w celu osiągnięcia do czerwca 2018 r. kompleksowego porozumienia w sprawie sposobu prowadzenia zrównoważonej polityki migracyjnej. Ponieważ Europa odchodzi od modelu opartego na zarządzaniu kryzysowym, potrzebne jest porozumienie w sprawie stabilnej i przyszłościowej unijnej polityki […]

07-12-2017: Wsparcie dla regionów UE współpracujących w zakresie projektów zaawansowanych technologicznie

Dziś Komisja Europejska ogłosiła, które partnerstwa międzyregionalne otrzymają wsparcie dostosowane do swoich potrzeb w ramach nowego finansowanego przez UE działania pilotażowego na rzecz innowacyjnych projektów. Celem tego działania pilotażowego jest pomoc partnerstwom, aby mogły zwiększyć skalę swoich projektów w sektorach priorytetowych takich jak duże zbiory danych, biogospodarka, efektywne gospodarowanie zasobami, zaawansowane procesy produkcyjne bądź cyberbezpieczeństwo. Komisarz ds. […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir