2009-03-31: Prawie miliard euro na finansowanie transeuropejskiej sieci transportowej

 

IP/09/512

Bruksela, 31 marca 2009

Prawie miliard euro na finansowanie transeuropejskiej sieci transportowej

 

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj zaproszenia do składania wniosków na rok 2009 w ramach programu TEN-T (transeuropejska sieć transportowa), udostępniając prawie 1 miliard euro na finansowanie projektów dotyczących europejskiej infrastruktury transportowej. Tegoroczna edycja obejmuje zaproszenie o wartości 500 milionów euro w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej,którego celem jest wywołanie rychłego ożywienia gospodarki europejskiej poprzez przyspieszenie inwestycji w zakresie infrastruktury. Ponadto, zgodnie z priorytetami realizowanymi w obecnym zaproszeniu, możliwości finansowania dotyczą projektów w zakresie autostrad morskich, inteligentnych systemów transportowych dla ruchu drogowego, a także europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym (ERMTS).
 Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport, powiedział: „Jestem przekonany, że stymulowanie popytu za pomocą ambitnego programu infrastruktury europejskiej jest jednym z najbardziej wykonalnych i skutecznych rozwiązań, jakie możemy dzisiaj dostarczyć w odpowiedzi na kryzys gospodarczy.

 Ten program to TEN-T, a jego realizacja zapewni bezpieczeństwo zatrudnienia wielu Europejczykom w ważnych sektorach gospodarki, takich jak sektor budowlany, który zawsze był i pozostaje znaczącym pracodawcą oraz przyczynia się znacząco do tworzenia PKB. Z tego względu Komisja postanowiła przeznaczyć – w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej – środki w wysokości 500 milionów euro na finansowanie projektów będących częścią tegorocznego programu TEN-T.”

Zaproszenia do składania wniosków zostały ogłoszone w ramach trzech oddzielnych programów prac:

1. W odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy w Europie przygotowano 500 milionów euro z funduszy TEN-T w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej. Wspomniany program został przyjęty w tym roku i ma charakter doraźny. Realizacja prac wspieranych za jego pomocą może rozpocząć się w roku 2009 lub 2010 i będzie odbywać się głównie w okresie tych dwóch lat.

2. Wieloletni program prac ma na celu finansowanie najważniejszych priorytetów sieci TEN-T. Dziedziny, na których koncentruje się w tym roku zaproszenie, to:

  • autostrady morskie (projekt priorytetowy TEN-T nr 21), przedstawiające alternatywy dla zatłoczonych korytarzy drogowych poprzez przesunięcie przewozów towarowych do transportu morskiego: maksymalnie 30 mln EUR;
  • europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERMTS), mający na celu harmonizację europejskich systemów sygnalizacji kolejowej: maksymalnie 240 mln EUR;
  • inteligentne systemy transportowe dla ruchu drogowego, wykorzystujące integrację technologii informacyjnych i komunikacyjnych do tworzenia wydajniejszego i bezpieczniejszego transportu drogowego: maksymalnie 100 mln EUR.

 

3. Roczny program prac (140 mln EUR) ma charakter elastyczny i stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w ramach wieloletniego programu prac. Zawiera się w nim kwota 60 milionów euro na instrument gwarancji kredytowej, który stanowi wkład roczny ze strony Komisji. Środki te przekazane zostaną do dyspozycji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

Do 15 maja 2009 r. potencjalni kandydaci mogą składać wnioski, które zostaną ocenione pod kątem ich adekwatności w stosunku do priorytetów i celów polityki w zakresie TEN-T, dopracowania, oddziaływania – zwłaszcza w odniesieniu do środowiska, a także pod względem ich jakości, jeśli chodzi o kompletność, jasność, rzetelność oraz spójność.

Agencja Wykonawcza ds. TEN-T planuje również zorganizować 22 kwietnia 2009 r. „dzień informacyjny” w Brukseli, podczas którego przedstawi więcej informacji na temat zaproszeń oraz procesu oceny wniosków. 

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej zarządza realizacją programu TEN-T od strony technicznej i finansowej, oraz odpowiada – w imieniu instytucji macierzystej, tzn. Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu – za przebieg procedury oraz ocenę złożonych wniosków projektowych.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwiedzić stronę: http://ec.europa.eu/tentea lub kontaktować się drogą elektroniczną: TENT-AGENCY@ec.europa.eu

 

 

 

 

 

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir