Team Europe

Team Europe jest siecią około 550 ekspertów do spraw europejskich, funkcjonujących niemalże w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej i stanowi integralną część systemu informowania obywateli o pracy instytucji unijnych, unijnym prawie oraz wszelkich innych zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej.

Sieć Team Europe, koordynowana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej, powstała w odpowiedzi na potrzeby obywateli, którzy próbując znaleźć wiarygodnych i kompetentnych ekspertów, potrafiących w sposób ciekawy i klarowny podjąć się występowania przed szeroką publicznością, często napotykali na trudności. Wszyscy eksperci sieci wykazują się dogłębną znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz zdolnościami retorycznymi. Ze względu na zdecentralizowaną strukturę sieci Team Europe, eksperci w sprawach UE są dostępni na konferencje i inne wydarzenia o charakterze naukowym w niemal wszystkich regionach Unii Europejskiej.

Sieć Team Europe w Polsce tworzy grupa osób, które są gotowe zabierać publicznie głos na tematy związane z Unią Europejską. Swoim zakresem sieć obejmuje wiele dziedzin polityki UE i funkcjonowania Polski w tym ugrupowaniu integracyjnym. Jej członkowie wywodzą się z różnych środowisk. To – między innymi – nauczyciele akademiccy, prawnicy, pracownicy firm konsultingowych, urzędnicy administracji publicznej lub biznesmeni. Łączy ich to, że mają odpowiednie umiejętności komunikacyjne i doświadczenie – naukowe, lub zawodowe – w sprawach, o których się wypowiadają.

Polityka komunikacyjna Przedstawicielstw zakłada dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, zarówno osób interesujących się polityką unijną z racji wykonywanego zawodu, jak również obywateli, którzy styczność z tą tematyką mają okazjonalnie. Założeniem funkcjonowania sieci Team Europe jest jej kontakt bezpośredni z obywatelami, których interesuje tematyka unijna. Wśród zainteresowanych znajdują się uczniowie, studenci, seniorzy, pracownicy administracji publicznej, organizacje pozarządowe, a także przedstawiciele biznesu, którzy potrzebują ogólnej wiedzy, lub opinii eksperta w danej dziedzinie.

Sieć Team Europe wychodzi naprzeciw potrzebom obywateli, którzy często chcą poszerzyć swoje wiadomości na niektóre tematy związane z integracją europejską, a szukanie eksperta na własną rękę, może być dla nich trudne.

broszura Team Europe

https://ec.europa.eu/poland/sites/poland/files/img/news/ea_team_europe.pdf

Skład Team Europe

Tytuł Imię i Nazwisko Dziedzina kompetencji Instytucja
prof. dr hab. Jan Barcz prawo UE (reformy instytucjonalne), prawo międzynarodowe, stosunki polsko-niemieckie Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr Krzysztof Biegun walka z kryzysem UE, jednolity rynek, unia gospodarcza i walutowa, semestr europejski, polityka przemysłowa UE, funkcjonowanie UE Uniwesytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr Ewelina
Cała-Wacinkiewicz
prawo Unii Europejskiej (zagadnienia instytucjonalne), ochrona praw Uniwersytet Szczeciński
Tomasz Cichocki zagadnienia związane z badaniami naukowymi, zrównoważonym rozwojem gospodarczym, pobudzaniem postępu technicznego, innowacyjności oraz przedsiębiorczości Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
dr Leszek Cybulski walka z kryzysem UE, jednolity rynek, unia gospodarcza i walutowa, semestr europejski, funkcjonowanie UE, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, tematy związane z edukacją, europejska polityka sąsiedztwa (Partnerstwo Wschodnie, Unia dla Śródziemnomorza),polityka rozszerzenia UE, polityka rozwojowa UE Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Zbigniew Czachór prawo europejskie i międzynarodowe, stosunki międzynarodowe Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Spasimir Domaradzki stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej, stosunki transatlantyckie, prawa człowieka, rozszerzenie Unii Europejskiej, oddziaływanie UE na państwa członkowskie w wymiarze politycznym Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
dr Adam Dudzic rola parlamentów narodowych w UE, Współpraca w UE w zakresie bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych, integracja państw Bałkanów Zachodnich z UE Kancelaria Sejmu RP
dr inż. arch. Ewa Heczko-Hyłowa miasta w polityce Unii Europejskiej; europejski kontekst (w tym UE) planowania przestrzennego i zarządzania rozwojem i odnową miast; nowe podejście do planowania przestrzennego miast w Europie/ UE, spójność społeczna, gospodarcza i terytorialna na poziomie lokalnym; dorobek badań nad miastami finansowanych przez UE i koncepcje dot. miast (rozwój zrównoważony, zintegrowane planowanie i zarządzanie, koncepcja re-urbanizacji, ekologia i zieleń miast, kapitał terytorialny a policentryzm); odnowa (rewitalizacja) polskich miast a fundusze strukturalne UE; wszelkie zagadnienia ekonomiczne, dot. kwestii obywatelskich, polityki klimatycznej oraz związane z funkcjonowaniem UE, które wiążą się ze sprawami miast Instytut Rozwoju Miast
dr Leszek Jesień instytucje UE, polityka UE, historia europejska Collegium Civitas
dr Krzysztof Krysieniel zaangażowanie UE na Bałkanach, akcesja Chorwacji Wyższa Szkoła Bankowa Poznaniu; Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
dr Agnieszka Łada polska i europejska polityka zagraniczna, Partnerstwo Wschodnie, zagadnienia instytucjonalne (Parlament Europejski), społeczeństwo obywatelskie, stosunki polsko-niemieckie Instytut Spraw Publicznych
dr inż. Mariusz Maciejczak zagadnienia związane z badaniami naukowymi, zrównoważonym rozwojem gospodarczym, pobudzaniem postępu technicznego, innowacyjności oraz przedsiębiorczości; CAP Wspólna Polityka Rolna Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Karolina Marchlewska-Patyk jak funkcjonuje UE; europejskie obywatelstwo – jak je rozumieć z lokalnej perspektywy; prawa osób przenoszących się za granicę; rozwód/spadek/emerytura w UE; prawa wynikające z traktatu w Maastricht; prawa konsumenckie; rola Rzecznika praw obywatelskich w EU oraz w PL; integracja europejska; walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; problematyka związana z powstaniem unii politycznej wraz ze spójną, wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa UE; polityka rozszerzenia Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
dr Radosław Potorski integracja europejska, zagadnienia instytucjonalne (Trybunał Sprawiedliwości), prawo europejskie a prawodawstwo polskie, polityka regionalna (fundusze europejskie) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. Aleksander Surdej polityki regulacyjne UE (m.in.. Polityka konkurencji) transformacja ekonomiczna państw Europy-Środkowo-Wschodniej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr Marcin Szewczyk Polityka spójności, prawa wynikające z traktatu w Maastricht, konsultacje społeczne w UE, walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, edukacja, mniejszości narodowe a obywatelstwo UE, migracje i migranci w perspektywie praw podstawowych UE, sytuacja mniejszości romskiej i polityka UE wobec tej grupy, polityka rozszerzenia UE, polityka rozwojowa UE, demokratyzacja i zapobieganie konfliktom na świecie, polityka klimatyczna, funkcjonowanie UE, polityka audiowizualna UE Instytut Europejski w Łodzi
dr Piotr Tosiek jak funkcjonuje UE, proces podejmowania decyzji przez EP; w jakich kwestiach europoseł/europosłanka może nam pomóc; rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego; pogłębienie pan-europejskiej debaty politycznej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Janusz Węc zagadnienia instytucjonalne UE, stosunki zewnętrzne UE, polityka zagraniczna Unii, polityka bezpieczeństwa i obrony Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr Marta Witkowska obywatelstwo europejskie; prawa wynikające z traktatu w Maastricht; rola Rzecznika praw obywatelskich w UE i w PL; rola i znaczenie Parlamentu Europejskiego; proces podejmowania decyzji w EP; w jakich kwestiach europoseł/europosłanka może nam pomóc Uniwersytet Warszawski
doc dr Jerzy Andrzej Wojciechowski prawo unijne: gospodarcze, instytucjonalne, polityka zagraniczna UE, bieżące zagadnienia polityczne UE, rozwój i przemiany Unii Europejskiej Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
dr Katarzyna Witkowska – Chrzczonowicz prawo UE – instytucje UE (Komisja, Rada, Parlament, Rada Europejska), stosunki polsko – czeskie i polsko – włoskie, prezydencja w Radzie UE, mniejszości narodowe w UE, prawo europejskie a polskie, czeskie i włoskie prawo konstytucyjne, Republika Czeska w UE, Republika Włoska w UE Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Agnieszka Zakrzewska EU Career Ambassador, polityka zatrudnienia w instytucjach europejskich, staże w UE Uniwersytet Warszawski

 

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir