Unia Europejska

2009-04-28: Konkurs na projekt nowego logo dla produktów ekologicznych UE

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej zaprasza wszystkich studentów grafiki i innych kierunków plastycznych z 27 państw członkowskich UE do udziału w unijnym konkursie na nowe logo. Zwycięzca konkursu otrzyma nie tylko nagrodę pieniężną – w lipcu 2010 r. jego projekt zostanie uznany za oficjalne logo produktów ekologicznych w całej Unii Europejskiej. Mariann Fischer Boel, Komisarz UE ds. Rolnictwa powiedziała przed rozpoczęciem konkursu: “Nowe logo dla produktów ekologicznych nada tożsamość sektorowi rolnictwa ekologicznego w UE.

2009-04-27: Komisja wszczyna formalne postępowanie przeciwko Telekomunikacji Polskiej

Komisja Europejska postanowiła wszcząć postępowanie wyjaśniające w zakresie praktyk ograniczających konkurencję przeciwko polskiemu operatorowi telekomunikacyjnemu z powodu podejrzenia o nadużywanie pozycji dominującej, co jest zakazane przez Traktat WE (art. 82). Wszczęcie formalnego postępowania następuje po kontroli przeprowadzonej w Telekomunikacji Polskiej we wrześniu 2008 r. (zob. MEMO/08/666). Postępowanie Komisji dotyczy podejrzeń odnośnie do zachowań antykonkurencyjnych, które mogą uniemożliwiać lub ograniczać konkurencję lub jej zapobiegać na rynku szerokopasmowego dostępu do Internetu, jak i na innych rynkach łączności elektronicznej w Polsce.

2009-04-27: Nowa era w unijnej polityce dotyczącej młodzieży

Komisja przyjęła nową strategię UE dotyczącą młodzieży na nadchodzącą dekadę, pt. “Inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej”. Nowa strategia uwzględnia fakt, że młodzi ludzie, szczególnie w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego, są jedną z najbardziej zagrożonych grup społecznych oraz, że stanowią oni cenną część naszego starzejącego się społeczeństwa.

2009-04-25: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w opini i Polaków – najnowszy sondaż

Polacy pozytywnie oceniają bilans 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w szczególności, jeśli chodzi o jego wpływ na sytuację w kraju (pozytywny według 52%) oraz pozycję Polski na świecie (54%). Znacznie rzadziej jednak Polacy dostrzegają wpływ członkostwa w UE na własne życie – połowa z nich mówi, że nic się u nich nie zmieniło, zmiany na lepsze zauważa, co trzeci (32%) Polak, a 15% naszych rodaków zauważyła zmiany na gorsze.

2009-04-23: UE zacieśnia więzy ze swoimi sąsiadami i kontynuuje wspieranie ich reform

swoich corocznych sprawozdaniach z postępów Komisja Europejska przedstawia bilans konkretnych osiągnięć reformatorskich w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa (EPS) w 2008 roku, równocześnie wskazując te obszary, w których należy podjąć dalsze wysiłki. W dokumencie poświęconym realizacji EPS przedstawionym w dniu dzisiejszym Komisja zaprezentowała zmiany, jakie dokonały się w 12 krajach objętych tą polityką. W dokumencie ukazano również wpływ kryzysu finansowego na te kraje oraz zaproponowano, w jaki sposób UE może przyczynić się do ich gospodarczego ożywienia.

2009-04-24 Prezentacja wyników badań pt. Uczestnictwo Polaków w wyborach – postawy wobec nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań: Uczestnictwo Polaków w wyborach – postawy wobec nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. Badanie zostało przeprowadzane w ramach prac Forum Aktywny Obywatel Instytutu Spraw Publicznych.

2009-04-24: Europa na rzecz walki z wykluczeniem społecznym Romów

Dzisiaj w Pradze odbędzie się pierwsze spotkanie nowej platformy europejskiej na rzecz integracji Romów. Ma ona służyć poprawie koordynacji działań krajowych w zakresie walki z wykluczeniem społecznym tej największej mniejszości etnicznej w Europie. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele władz krajowych, Unii Europejskiej, innych organizacji międzynarodowych oraz organizacji społecznych. Jego celem jest stymulowanie współpracy i wymiana doświadczeń związanych z udanymi działaniami politycznymi dotyczącymi integracji Romów.

2009-04-22: Proces boloński – reforma szkolnictwa wyższego w ciągu najbliższych dziesięciu lat

W dniach 28 i 29 kwietnia ministrowie z 46 państw europejskich odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe spotkają się w Leuven i Louvain-la-Neuve w Belgii by podsumować dotychczasowe osiągnięcia procesu bolońskiego, ustalić nowy program działań oraz uzgodnić priorytety europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego na najbliższe 10 lat, do roku 2020.

2009-04-22: Tańsze SMS-y i rozmowy w roamingu już w wakacje

Wiadomość tekstowa wysłana z zagranicy na obszarze UE będzie od 1 lipca br. kosztować nie więcej niż 0,11 EUR, zamiast – jak obecnie – 0,28 EUR. Podczas dzisiejszej sesji plenarnej Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął nowe unijne przepisy dotyczące SMS-ów i transmisji danych w roamingu, zaproponowane przez Komisję Europejską we wrześniu 2008 r.(IP/08/1386).

2009-04-21: Kolejne polskie produkty otrzymały unijny znak jakości

Komisja Europejska wpisała dziś na listę „Chronionych Oznaczeń Geograficznych” dwa polskie produkty: Wielkopolski ser smażony i Andruty kaliskie.

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir