UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 


2017-12-01: Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: oświadczenie komisarz Marianne Thyssen

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych: oświadczenie komisarz Marianne Thyssen Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału w społeczeństwie stanowi jedno z największych wyzwań socjalnych, z jakimi przyszło nam się zmierzyć – przed nami jeszcze wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o wyeliminowanie wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych. W programie działań Komisji Europejskiej potwierdzonym niedawno w proklamacji Europejskiego filaru praw socjalnych […]

2017-11-30: Erasmus+: kolejny rekordowy rok

Na koniec obchodów 30-lecia programu Erasmus Komisja Europejska prezentuje sprawozdanie z osiągnięć programu Erasmus+ w 2016 r. Sprawozdanie z działalności Erasmus+ w 2016 r. potwierdza kluczową rolę, jaką ten program odgrywa w budowaniu odporniejszej Europy zjednoczonej wokół wspólnych europejskich wartości. W porównaniu z poprzednim rokiem budżet Erasmus+ wzrósł o 7,5 proc., dzięki czemu UE przeznaczyła rekordową […]

2017-11-30: Komisja proponuje nowe narzędzia do zwalczania oszustw związanych z podatkiem VAT

Komisja Europejska zaprezentowała dziś nowe narzędzia służące do lepszej ochrony przed nadużyciami systemu unijnego podatku od wartości dodanej (VAT) i do likwidacji luk, które mogą prowadzić do nadużyć podatkowych na dużą skalę. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie zaufania między państwami członkowskimi, tak aby wymieniały się one informacjami i wspierały współpracę między swoimi krajowymi organami […]

2017-11-29: Przyszłość żywności i rolnictwa – elastyczna, sprawiedliwa i zrównoważona wspólna polityka rolna

Dzięki prostszym zasadom i bardziej elastycznemu podejściu wspólna polityka rolna (WPR) przynosi rzeczywiste rezultaty, wspierając rolników i zrównoważony rozwój rolnictwa w UE. Taka jest idea przewodnia przyjętego dziś przez Komisję Europejską komunikatu pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Przedstawiono w nim, w jaki sposób zadbać o to, aby najstarsza wspólna polityka UE pozostała aktualna w przyszłości. […]

2017-11-28: Komisja wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wprowadzają nową usługę doradczą, aby pomóc miastom w planowaniu inwestycji

URBIS (ang. Urban Investment Support) to narzędzie, które pomoże miastom w planowaniu inwestycji w ramach ich własnych strategii rozwoju obszarów miejskich i ułatwi im dostęp do finansowania. Miasta stoją w obliczu szczególnych wyzwań związanych z dostępem do finansowania. Poszczególne miejskie projekty, np. w dziedzinie włączenia społecznego, rewitalizacji obszarów miejskich lub efektywności energetycznej, mogą być obarczone […]

2017-11-27: Usługi płatnicze: bezpieczniejsze i bardziej innowacyjne płatności elektroniczne

Komisja przyjęła dzisiaj przepisy, które sprawią, że płatności elektroniczne dokonywane w sklepach i przez internet będą bezpieczniejsze. Zapewnią również konsumentom dostęp do wygodniejszych, tańszych i bardziej innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez dostawców usług płatniczych. Wspomniane przepisy wdrażają niedawno zaktualizowaną unijną dyrektywę w sprawie usług płatniczych (drugą dyrektywę), która ma unowocześnić usługi płatnicze w Europie, dostosować istniejące […]

2017-11-24: Stop przemocy wobec kobiet – Oświadczenie Komisji Europejskiej dotyczące Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet mówimy dzisiaj po raz kolejny, że trzeba wreszcie położyć kres przemocy. Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal ma miejsce codziennie, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. To pogwałcenie praw człowieka jest powszechne i ma wiele różnych obliczy. Można się z nim zetknąć bez względu […]

2017-11-24: Unia energetyczna – rok pod znakiem wypełniania zobowiązań

Z trzeciego sprawozdania na temat stanu unii energetycznej wynika, że transformacja w społeczeństwo niskoemisyjne staje się nową rzeczywistością na terenie UE. Dzięki postępom poczynionym w 2017 r. UE jest na dobrej drodze do realizacji projektu unii energetycznej, który przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji. Wprowadza się w życie działania umożliwiające społecznie sprawiedliwe […]

2017-11-24: Komisarz Bulc w Warszawie o unijnych projektach transportowych o wartości 800 mln EUR

Komisarz Bulc w Warszawie o unijnych projektach transportowych o wartości 800 mln EUR Komisarz ds. transportu Violeta Bulc otworzyła dzisiaj w Warszawie konferencję dotyczącą inwestycji transportowych. Podczas wydarzenia Komisja Europejska ogłosiła dziesięć nowych projektów transportowych realizowanych w Polsce, na które przeznaczono 800 mln EUR z unijnego instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF). Projekty te usprawnią połączenia […]

2017-11-24: Nowa Wspólna Polityka Rolna UE – zaproszenie na seminarium 1 grudnia w PKE

Nowa Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza 1 grudnia br. na seminarium z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawi Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej UE. Celem seminarium jest zaznajomienie przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir