UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 

2017-05-24: Społeczne budownictwo czynszowe w ramach Planu Junckera

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w […]

2017-05-24: Komisja dyskutuje o przyszłości europejskiej obrony

W ramach toczących się dyskusji na temat przyszłości UE-27 Komisja zorganizowała dziś debatę orientacyjną na temat przyszłości europejskiej obrony. Silniejsza pozycja Europy w tym zakresie jest priorytetem Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude’a Junckera od samego początku kadencji. Utworzenie Europejskiego Funduszu Obronnego przewodniczący Juncker zapowiedział już w swoim orędziu o stanie Unii w 2016 r.. Powiedział wówczas: „Europa nie może […]

2017-05-23: Europejski dialog na temat umiejętności i migracji

Komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos oraz komisarz do spraw zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thylsen prowadzą dzisiaj drugie spotkanie dotyczące Europejskiego dialogu na temat umiejętności i migracji w ramach Europejskiego Szczytu Biznesu. Komisarze oficjalnie zainaugurowali inicjatywę „Pracodawcy razem na rzecz integracji” w obecności dyrektorów generalnych i innych przedstawicieli wyższego szczebla […]

2017-05-23: Jakość wody w kąpieliskach 2017

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Ponad 96 proc. europejskich kąpielisk spełniało minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii Europejskiej. Dla […]

2017-05-22: Europejski semestr 2017 – pakiet wiosenny

Europejski semestr 2017 – pakiet wiosenny: Komisja wydaje zalecenia dla poszczególnych krajów. Państwa członkowskie powinny wykorzystać szansę, jaką daje ożywienie koniunktury, aby wprowadzać reformy strukturalne, pobudzać inwestycje i poprawiać stan finansów publicznych. Priorytety w poszczególnych państwach są różne, ale w całej UE konieczne są dalsze działania na rzecz bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu, silnego i trwałego […]

2017-05-22: Europejski nakaz dochodzeniowy wchodzi w życie

Dziś wchodzi w życie europejski nakaz dochodzeniowy. Dzięki niemu organom wymiaru sprawiedliwości łatwiej będzie występować o dowody znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego. Na przykład francuski prokurator prowadzący śledztwo w sprawie terrorystów ukrywających się na terytorium Belgii może zwrócić się do belgijskiej prokuratury, by w jego imieniu przesłuchała świadków lub przeszukała mieszkania. Europejski nakaz […]

2017-05-21: Dzień europejskiej sieci „Natura 2000”

Inicjatywa, którą był hiszpański projekt LIFE finansowany przez UE, przekształca się w oficjalny Dzień Europejski. Podczas dzisiejszej uroczystości unijny komisarz ds. środowiska Karmenu Vella, przewodnicząca komisji Parlamentu Europejskiego ds. środowiska Adina-Ioana Valean, pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz oraz zastępca stałego przedstawiciela Malty przy UE Neil Kerr podpisali wspólne oświadczenie, które oficjalnie ustanawia „Europejski Dzień […]

2017-05-19: Procedura negocjacyjna nr PN/2017-06/WARSZTATY/WAR

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2017-06/WARSZTATY/WAR, której przedmiotem będą usługi Organizacji warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli „Moja Europa”. Tematyka warsztatów obejmuje m.in. edukację antydyskryminacyjną, edukację o prawach obywateli UE oraz o programach Unii Europejskiej adresowanych do młodzieży, szkół i osób dorosłych. Celem warsztatów dla nauczycieli „Moja Europa” jest zwiększenie wiedzy, kompetencji […]

2017-05-19: Procedura negocjacyjna nr PN/2017-07/LEKCJE/WAR

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce planuje organizację procedury negocjacyjnej nr PN/2017-07/LEKCJE/WAR, której przedmiotem będą usługi „Organizacji akcji informacyjno-edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”. „Lekcja na 12 gwiazdek” to cykl spotkań z młodzieżą szkolną poświęconych tematom dotyczącym Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE (z uwzględnieniem jego wpływu na codzienne życie obywateli). Celem akcji „Lekcja na 12 […]

2017-05-18: Karta praw podstawowych w 2016 r.

Komisja Europejska opublikowała dziś swoje roczne sprawozdanie ze stosowania w UE Karty praw podstawowych. W sprawozdaniu przedstawiono inicjatywy podjęte przez UE w 2016 r. na rzecz wzmocnienia praw podstawowych. Przeanalizowano w nim również, w jaki sposób prawa te były w 2016 r. stosowane w wielu obszarach polityki UE i w państwach członkowskich. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: Unia […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir