UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 


20-12-2017: Praworządność: Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce

Przez blisko dwa lata Komisja wielokrotnie podejmowała starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w kontekście ram na rzecz praworządności. Dzisiaj jednak stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce. Komisja proponuje zatem Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (zob. załącznik II). Komisja Europejska […]

20-12-2017: Wzajemność wizowa: polityczne i dyplomatyczne działania przynoszą rezultaty

Komisja Europejska przedstawia sprawozdanie na temat postępów poczynionych w kierunku osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Ocenia w nim rozwój sytuacji w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy oraz skuteczność mechanizmu wzajemności. Liczba przypadków braku wzajemności została znacznie zmniejszona w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. W ostatnim czasie osiągnięto pełną wzajemność wizową z […]

20-12-2017: UE wdraża nowe zasady ochrony handlu

W życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące ochrony handlu, stanowiące integralną część programu przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera „Europa, która chroni”. Zmienią one sposób, w jaki UE radzi sobie z przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów, w których występują spowodowane ingerencją państwa znaczące zakłócenia rynku. Komisja opublikowała również swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące takich […]

20-12-2017: Integracja uchodźców: Komisja łączy siły z partnerami społecznymi i gospodarczymi

Komisja Europejska podpisze z partnerami społecznymi i gospodarczymi UE[1] porozumienie o „Europejskim partnerstwie na rzecz integracji”, ustanawiające podstawowe zasady i zobowiązania, aby wesprzeć i wzmocnić szanse mieszkających legalnie w UE uchodźców i migrantów na integrację na europejskim rynku pracy. Przed rozpoczęciem uroczystości podpisania porozumienia komisarz Dimitris Avramopoulos powiedział: Wczesna integracja na rynku pracy ma zasadnicze […]

20-12-2017: Liberalizacja przepisów wizowych

Komisja przedstawia sprawozdanie na temat spełniania wymaganych kryteriów przez kraje Bałkanów Zachodnich i kraje Partnerstwa Wschodniego Komisja przedstawiła dzisiaj sprawozdanie dotyczące ciągłości w spełnianiu kryteriów związanych z liberalizacją reżimu wizowego przez kraje Bałkanów Zachodnich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Czarnogóry i Serbii) oraz kraje Partnerstwa Wschodniego (Mołdawii, Gruzji i Ukrainy). Ze sprawozdania […]

20-12-2017: Unia rynków kapitałowych: wzmocnienie firm inwestycyjnych dzięki bardziej proporcjonalnym i uwzględniającym ryzyko przepisom

Dzięki nowelizacji przepisów dotyczących firm inwestycyjnych europejskie rynki kapitałowe będą bardziej skuteczne i lepiej nadzorowane. Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj wniosek dotyczący dwutorowej reformy mającej na celu ułatwienie działalności mniejszym firmom inwestycyjnym oraz objęcie dużych firm o znaczeniu systemowym takimi samymi zasadami, jakie obowiązują banki europejskie. Firmy inwestycyjne oraz świadczone przez nie usługi mają kluczowe znaczenie […]

20-12-2017: Brexit: wytyczne do kolejnego etapu negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50

Brexit: Komisja Europejska przedstawia projekt wytycznych negocjacyjnych na potrzeby kolejnego etapu negocjacji prowadzonych na podstawie art. 50 Na podstawie wytycznych (art. 50) przyjętych przez Radę Europejską w dniu 15 grudnia Komisja Europejska przesłała dziś Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W projekcie wytycznych negocjacyjnych, […]

19-12-2017: Bezpieczne produkty na jednolitym rynku UE Działania Komisji na rzecz zwiększenia zaufania

Komisja przedłożyła dzisiaj dwa wnioski ustawodawcze, które mają ułatwić przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP, sprzedaż ich produktów w całej UE, a także wzmocnić kontrole przeprowadzane przez organy krajowe i urzędników celnych, aby zapobiec sprzedaży niebezpiecznych produktów konsumentom europejskim. Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Jednolity rynek liczący 500 milionów […]

18-12-2017: Unia energetyczna: synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich

Oświadczenie: Unia energetyczna: Solidarność europejska w dziedzinie energii – synchronizacja sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z systemem europejskim wzmocni bezpieczeństwo dostaw energii Spotkanie potwierdza wolę polityczną synchronizacji sieci elektroenergetycznej państw bałtyckich z zachodnioeuropejskim systemem kontynentalnym. Dzisiaj, 18 grudnia 2017 r., na spotkaniu w budynku Berlaymont, wiceprzewodniczący właściwy do spraw unii energetycznej Maroš Šefčovič, komisarz ds. polityki klimatycznej […]

15-12-2017: Ogólnopolski Dzień Informacyjny programu Erasmus+ 12/01/2018

  12 stycznia 2018 roku – już po raz czwarty Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje spotkanie informacyjne dotyczące unijnego programu Erasmus+. Mamy nadzieję, iż wzorem lat ubiegłych wydarzenie zgromadzi ponad 1000 osób zainteresowanych realizacją projektów w ramach tego programu. Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego. Program spotkania w załączeniu: PROGRAM 2018 Krótka relacja z […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir