UE na skróty

Parlament Europejski – wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe

Rada Europejska – wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej – reprezentuje rządy państw członkowskich. Pracom Rady przewodniczą kolejno poszczególne kraje UE w ramach tzw. prezydencji.

Komisja Europejska – wspiera ogólne interesy UE, przedkładając wnioski ustawodawcze, egzekwując prawo oraz realizując politykę i wykonując budżet UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE

Europejski Bank Centralny (EBC) – zarządza euro, utrzymuje stabilność cen i prowadzi politykę pieniężną i gospodarczą UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy – odpowiada za kontrolowanie prawidłowego gromadzenia i wykorzystywania funduszy UE oraz pomaga w doskonaleniu zarządzania finansami UE

Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) – odpowiada za stosunki dyplomatyczne UE z państwami spoza UE oraz prowadzi politykę zagraniczną i bezpieczeństwa UE

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) – organ doradczy reprezentujący organizacje pracowników i pracodawców oraz inne grupy interesu

Komitet Regionów – organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) – zapewnia środki finansowe na projekty, które przyczynią się do osiągnięcia celów UE zarówno w UE, jak i poza jej granicami

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich – bada skargi przeciwko instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE

Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – czuwa nad tym, by instytucje i organy UE respektowały prawo obywateli do prywatności przy przetwarzaniu ich danych osobowych

Europejski Urząd Doboru Kadr – zajmuje się rekrutacją pracowników do instytucji i innych organów UE

Urząd Publikacji – publikuje informacje o UE

Europejska Szkoła Administracji – zapewnia specjalistyczne szkolenia dla pracowników UE

Zespół reagowania na incydenty komputerowe (CERT) – wspomaganie ochrony systemów informatycznych instytucji UE przed zagrożeniami

Agencje i inne organy UE – szereg wyspecjalizowanych agencji i zdecentralizowanych organów wypełnia wiele różnych zadań technicznych, naukowych i zarządczych

EUR-Lex czyli baza aktów prawnych UE. Portal EUR-Lex umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych Unii Europejskiej w 23 językach urzędowych UE (lub w 24, w razie gdy wymagana jest również wersja irlandzka). Można tu także śledzić przebieg procedur ustawodawczych. Portal jest aktualizowany codziennie i zawiera ponad 3 miliony dokumentów. Najstarsze z nich pochodzą nawet z 1951 r.

Zamówienia publiczne i fundusze UE – strona zawierająca odesłanie do informacji o dotacjach i możliwościach finansowania oferowanych przez UE w poszczególnych dziedzinach działalności

Polityka regionalna – informacje na temat funduszy strukturalnych: historia i zasady, według których są wydawane; a także ostatnie wydarzenia w dziedzinie polityki regionalnej UE

Portal Funduszy Europejskich – portal poświęcony Funduszom Europejskim na lata 2014 – 2020; informacje i dokumenty pomocne w ubieganiu się o środki unijne

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020

 

„Smaki Europy” podczas Święta Mleka i Miodu

08.08.2020 r. podczas imprezy VI Oleckie Święto Mleka i Miodu, Punkt Informacji Europejskiej w ramach cyklu wydarzeń „Smaki Europy”  promujących dziedzictwo kulinarne Europy przygotował dla mieszkańców podregionu ełckiego stoisko informacyjno-promocyjne. Na stoisku można było wziąć udział w konkursach wiedzy o Unii Europejskiej, najmłodsi poprzez kolorowanki mieli okazję zapoznać się z symbolami Unii Europejskiej, a mieszkańcy […]

VI Oleckie Święto Mleka i Miodu- Zapraszamy na stoisko i do udziału w konkursie

Zapraszamy na imprezę plenerową VI Oleckie Święto Mleka i Miodu 08.08.2020 r. Podczas imprezy Punkt Informacji Europejskiej w ramach cyklu wydarzeń „Smaki Europy”  promujących dziedzictwo kulinarne Europy przygotuje stoisko informacyjno-promocyjne. Na stoisku rozdawane będą materiały informacyjne dotyczące Unii Europejskiej oraz  odbędą się gry i quizy dla młodszych i starszych. Na stoisko zapraszamy od godz. 11.00 […]

Partnerstwa między regionami

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: – Bazujące na poprzednich, zakończonych sukcesem podobnych działaniach pilotażowych, mających na celu pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności na szczeblu regionalnym, niniejsze zaproszenie jest kolejnym przykładem potencjału UE i jej gotowości do wspierania lokalnych gospodarek w tak trudnym okresie. Ukierunkowanie na zdrowie, turystykę, zrównoważony rozwój i cyfryzację jest w pełni […]

Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów

Komisja rozpoczęła ogólnounijne konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego migrantów i osób ze środowisk migracyjnych. Komisja wzywa również do składania wniosków, by zostać członkiem grupy ekspertów złożonej z doradców wywodzących się ze środowisk migracyjnych, którzy wezmą udział w opracowywaniu i […]

Zgłoszenia do Nagrody EKES-u za Solidarność Obywatelską w dziedzinie walki z koronawirusem

EKES nagrodzi do 29 inicjatyw solidarnościowych podejmowanych w UE i w Zjednoczonym Królestwie na rzecz zwalczania COVID-19 i przeciwdziałania jego katastrofalnym skutkom Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) ogłasza konkurs na Nagrodę za Solidarność Obywatelską – jednorazowe wydarzenie na specjalny temat „Społeczeństwo obywatelskie w walce z COVID-19”, które w tym roku zastąpi sztandarową Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Nagroda za […]

64 mln euro dla Afryki Południowej

Jak zaznaczył komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič: UE pomaga zapewnić ratującą życie pomoc najuboższym gospodarstwom domowym, dotkniętym na skutek suszy spadkiem plonów i pogłowia zwierząt gospodarskich. Nowy pakiet pomocy pomoże również krajom tego regionu lepiej się przygotować na pandemię koronawirusa i lepiej na nią reagować. Jednocześnie UE pomaga społecznościom lepiej przygotować się na katastrofy naturalne […]

Ekologiczna odbudowa gospodarki UE

Aby przyczynić się do szybkiej odbudowy gospodarki, UE inwestuje ponad 2 mld euro w 140 kluczowych projektów transportowych, które otrzymają finansowanie za pośrednictwem instrumentu „Łącząc Europę”Wyszukaj ten link w innym językuEN•••, będącego unijnym programem dotacji na rzecz infrastruktury transportowej. Budżet ten przyczyni się do realizacji celów klimatycznych zgodnie z założeniami przedstawionymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Bardzo duży nacisk […]

Ponad 618 mln euro dla Polski

Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: – Walcząc z pandemią koronawirusa, nie możemy tracić czasu. Nowa elastyczność zasad stosowania polityki spójności oraz szybkie działania KE oraz polskich władz regionalnych i krajowych pozwoliły zapewnić bardzo potrzebne środki na walkę z kryzysem, który nas dotyka. Zmiana Programu Operacyjnego (PO) Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 umożliwi udostępnienie 314,5 mln […]

UE zwiększa gotowość na drugą falę pandemii

Komisja od początku koordynowała wymianę informacji i zaleceń dotyczących transgranicznych działań i środków zdrowotnych. Ciągła czujność i szybkie reagowanie ze strony Komisji i państw członkowskich mają zasadnicze znaczenie, jeżeli chodzi o możliwość ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa i uniknięcia nowych, powszechnie wprowadzonych zasad izolacji. Komisja skupia się na wszelkich niezbędnych działaniach mających na celu zwiększenie gotowości, […]

Żywność ekologiczna: naturalnie opłacalna?

9 lipca br. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu Dialogów Obywatelskich. Dyskusja z udziałem Darii Hawat z Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich transmitowana była na profilach Przedstawicielstwa w mediach społecznościowych. Uczestnicy spotkania poznali najnowsze trendy w rolnictwie europejskim i wyzwania oraz szanse związane z przechodzeniem na ekologiczny sposób […]

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir