Konkurs „Stół wiejski podbija Europę”

Zapraszamy do udziału

REGULAMIN  KONKURSU

STÓŁ WIEJSKI PODBIJA EUROPĘ

 

 

REGULAMIN  KONKURSU

STÓŁ WIEJSKI PODBIJA EUROPĘ

 

1.ORGANIZATOR KONKURSU:

Organizatorem konkursu na ,,Stół Wiejski’’ jest Warmińsko- Mazurska Izba Rolnicza oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Olecko oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach

2.CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest:

  1. Promowanie i popularyzacja regionalnych tradycji ludowych.
  2. Wymiana przepisów i doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami.
  3. Wspieranie lokalnej tożsamości.
  4. Budowa tożsamości kulturowej w oparciu o ciągłość tradycji przekazywaną z pokolenia twórców na dzieci i młodzież.
  5. Promocja produktów regionalnych i lokalnych.

3.TERMINY KONKURSU:

  1. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział osoby prywatne, sołectwa, stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koło Gospodyń ), które złożą wypełnione karty zgłoszeniowe osobiście lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach, ul.Lipowa33, 19-404 Wieliczki w terminie do 20 września 2019 r.
  2. Zgłoszone potrawy regionalne winny zostać zaprezentowane podczas Pikniku Europejskiego i Dożynek w dniu 22 września 2019 roku.

4.PRZEDMIOT KONKURSU:

1.Przedmiotem konkursu są potrawy regionalne, które znajdowały się na tradycyjnym stole wiejskim.

2.Potrawy  powinny być związane z naszym regionem, wykonane ze składników lokalnie dostępnych i wywodzić się z tradycji .

5.WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nieograniczoną liczbę potraw .

2.Karta konkursowa dostępna jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury

w Wieliczkach, www.wieliczki.naszgok.pl oraz Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct- Olecko

3.Wszelkie produkty niezbędne do wykonania potrawy każdy zapewnia we własnym

zakresie.

6.KRYTERIA OCENY

1:Potrawy oceniane będą przez jury składające się z trzech osób.

Członkowie komisji oceniają:

-walory estetyczne, kompozycja, oryginalność, różnorodność prezentowanych potraw

-wygląd  stołu wiejskiego,

– estetyka i smak podawanych potraw.

INFORMACJE DODATKOWE – ochrona danych osobowych

Zakres przetwarzania danych osobowych: Organizator Konkursu (Administrator Danych Osobowych) ma prawo podać do publicznej wiadomości imię i nazwisko oraz nazwę grupy uczestnika konkursu oraz użyć jego wizerunku w środkach przekazu dla celów związanych z informacją o konkursie i jego promocją (w szczególności w publikacjach, zapowiedziach i informacjach o wynikach).

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji materiałów i zdjęć potraw konkursowych oraz zdjęć uczestników konkursu.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska autora (autorów), jego wizerunku oraz na wykorzystanie zgłoszonej pracy w działalności GOK, a także na wykorzystanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i jego promocji.

Karta zgłoszenia: karta_Stół Wiejski_RODO 2019r

Zgłoszenia do konkursu  oraz zapytania należy kierować do:

Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach  ul. Lipowa 33 ,

19-404 Wieliczki tel. 87 610-35-10  e-mail gok-wieliczki@o2.pl

<< powrót

twoja_europa_1head-ban_pl1teachers-format3_pllogo-erasmus+sticker_pl_1Small banner130719_eckpleutubee-Justice web bannerlogo-wmir